I will draw fantasy character illustration

draw fantasy character illustration
draw fantasy character illustration

Compare Packages

  $5 $25 $55
 

Basic

Standard

Premium

Description sketch level 1 character designer level 2 character designer
  black & white sketch of 1 character detailed colored illustration of 1 person. without detailed background detailed colored illustration with detailed background and additional objects
Full Body
This illustration features a figure's entire body.
Color
Add flair to your illustration with full color.
High Resolution
The file will be delivered in resolution suitable for print.
Background/Scene
Full illustration, including scenery behind the main subject of the illustration.
Figures
The number of figures (for example, people/objects) included in the illustration.
1 1 1
Delivery time 3 days 7 days 10 days
  Select $5 Select $25 Select $55

About This Gig

chào bạn. tôi sẽ tạo ra một nhân vật tưởng tượng dựa trên mô tả của bạn. nếu bạn muốn có được một nhân vật tưởng tượng đen tối và tàn bạo sau đó chào đón! tôi sẽ giúp bạn làm cho bạn sở hữu chiến binh, man rợ, quỷ, phù thủy hoặc một cái gì đó khác. 

sketch - 5 $ 3 ngày đen & trắng scetch của 1 nhân vật


1 cấp độ nhân vật - 25 $ 7 ngày Chi tiết màu minh họa của 1 nhân vật mà không nền chi tiết


nhân vật 2 cấp - 55 $ 10 ngày minh họa màu chi tiết với nền chi tiết và các đối tượng bổ sung nếu cần thiết