I will translation Farsi to English and reverse for $5

(2)
/ 2 Days On Average
translation Farsi to English and reverse
translation Farsi to English and reverse

About This Gig

به انگلیسی فارسی و معکوس 250 واژه: 5 $ در 2 روز (متن تخصصی) فارسی به انگلیسی و معکوس 250 واژه: 10 $ در 3 روز
شعار من این است: لطفا به من اعتماد