I will translate from Ngoko Javanese to Kromo Javanese

translate from Ngoko Javanese to Kromo Javanese

About This Gig

I will translate from Ngoko Javanese to Kromo Javanese. Ngoko used by same level person, kromo used to comunicate with higher level person, such as kids to their parent or other older person.
Example :
- ngoko : Aku arep turu. Iki wis bengi. Sesok sekolah ora prei.
- kromo : Kula ajeng tilem. Sakniki sampun dalu. Mbenjing sekolah mboten prei.


$5 per 200 words. Send by email or chat.

Order Details

Ngoko - Kromo

200 words

2 days delivery