I will draw 2D and 3D models with Inventor and autocad

1 Orders in Queue
draw 2D and 3D models with Inventor and autocad
draw 2D and 3D models with Inventor and autocad
pdf page as image
pdf page as image

About This Gig

 tôi là một phát minh chứng proffesional và cũng là một kỹ sư cơ khí.
(Mechanical Design, công cụ vẽ, khuôn Tools)

Những gì bạn có thể có trong buổi biểu diễn này.

Phát triển sản phẩm
thiết kế 3D
mô phỏng chuyển động
thiết kế khuôn mẫu
hợp ngữ
Bản vẽ
xin vui lòng liên hệ với tôi trước khi đậu hợp đồng biểu diễn của tôi
100% tiền lại đảm bảo 


                           ORDER NOW!
Độc quyền trên fiverr.com

Order Details

3 days delivery unlimited Revisions

Basic

Bronze For Simple Parts Include only one part

  • High Resolution
  • Source File
  • Background/Scene